เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

นโยบายการตั้งชื่อร้านค้า

“ชื่อร้านค้า”


“ชื่อร้านค้า” ของทุกร้านค้าจะต้องถูกตั้งตามนโยบายการตั้งชื่อร้านค้านี้

 1. “ชื่อร้านค้า” จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อร้านค้าที่มีอยู่เดิมในแพลตฟอร์มของ JD CENTRAL

 2. ในกรณีที่มีผู้ขายมากกว่าหนึ่งราย ยื่นคำขอใช้ “ชื่อร้านค้า” ชื่อเดียวกัน JD CENTRAL จะพิจารณาคำขอของผู้ขายที่ยื่นเรื่องขอใช้ชื่อร้านค้านั้นๆก่อน   โดยหากมีผู้ขายได้รับอนุญาตในการใช้ชื่อร้านนั้นๆแล้ว คำขอใช้ชื่อร้านค้านั้นๆของผู้ขายรายอื่นๆ จะถูกถือว่าไม่ผ่านการอนุมัติ

 3. ผู้ขายรายใดที่คำขอใช้ชื่อร้านค้าไม่ถูกอนุมัติจะต้องยื่นคำขอใช้ชื่อร้านค้าใหม่ 

 4. ในกรณีที่ผู้ขายต้องการเปลี่ยนชื่อร้านค้า กรุณาติดต่อผู้จัดการร้านค้าของท่านเพื่อทำเรื่องเปลี่ยนชื่อร้านค้า

 

ข้อแนะนำในการตั้ง “ชื่อร้านค้า”


 1. รูปแบบ

    

      “ชื่อร้านค้า” จะต้องมีตัวอักษรหรือตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น โดยห้ามใช้ตัวอักษรหรือเครื่องหมายพิเศษ (เช่น !@#$%^&)


  2. เนื้อหา


      เนื้อหาของ “ชื่อร้านค้า” จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้:


 • มีส่วนประกอบที่เกี่ยวกับหรืออาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชาติ การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา หรือศีลธรรมอันดี

 • มีส่วนประกอบของการใช้ชื่อแบรด์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการใช้

 • มีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือมีคำที่มีความหมายไม่เหมาะสม หรือถ้อยคำรุนแรงและละเอียดอ่อนต่อบุคคลทั่วไป

 • มีส่วนประกอบที่สื่อให้มีการเข้าใจผิด หลอกลวงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

 • มีส่วนประกอบที่สื่อถึงความเปลือย หรือมีความหมายที่สื่อถึงความรุนแรงทางเพศต่างๆ

 • มีส่วนประกอบที่สื่อถึงความรุนแรงหรือการก่อการร้ายใดๆ

 • มีส่วนประกอบของการอ้างอิงถึงผู้ใด หรือบริษัทใดๆ ที่เป็นที่รู้จักของคนส่วนมาก โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตในการอ้างอิงนั้น

 • มีการใช้ชื่อประเทศใดๆ

 • มีส่วนประกอบของเบอร์โทรศัพท์

 • มีการใช้ลิ้งค์ที่เชื่อมไปยังแพลตฟอร์มอื่น

 • มีส่วนประกอบที่แสดงถึงการเปรียบเทียบ เช่น ระหว่าง ดีกว่า

 • มีส่วนประกอบที่อ้างถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Lazada, Alibaba, Shopee, อื่นๆ


ชนิดของ “ชื่อร้านค้า”


ชนิดของ “ชื่อร้านค้า” มีด้วยกัน 2 ชนิดหลักๆ คือ  “ร้านค้าทางการ” และ “ร้านค้าที่ได้รับอนุญาต”


 1. “ร้านค้าทางการ”


       “ร้านค้าทางการ” หมายถึงร้านค้าที่ได้รับการอนุญาตโดยเจ้าของแบรนด์ในการใช้เครื่องหมายทางการค้าและจัดจำหน่ายโดยใช้ชื่อว่าเป็น “ร้านค้าทางการ” ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  


 • “ร้านค้าทางการ” จะต้องแสดงเอกสารที่สามารถแสดงถึงการอนุญาตจากแบรนด์และสิทธิ์ต่างๆที่ร้านค้าได้รับ รวมถึงใบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • รูปแบบของการตั้งชื่อ “ร้านค้าทางการ” ควรเป็นดังนี้ “[ชื่อแบรนด์] Official Store”

 •  ตัวอย่างของการตั้งชื่อ “ร้านค้าทางการ”


ภาพที่ 1 –ตัวอย่างรูปแบบของการตั้งชื่อร้านค้าทางการโดยแบรนด์

ภาพที่ 2  -  ตัวอย่างรูปแบบการตั้งชื่อร้านค้าทางดารโดยร้านค้าปลีก

 

   2. “ร้านค้าที่ได้รับอนุญาต”


       “ร้านค้าที่ได้รับอนุญาต” หมายถึงร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจากแบรนด์ให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายบนแพล็ตฟอร์มออนไลน์ในฐานะตัวแทนที่ได้รับอนุญาต


 • “ร้านค้าที่ได้รับอนุญาต” จะต้องแสดงเอกสารที่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของแบรนด์ให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์มของ JD CENTRAL

 • ในกรณีที่ผู้ขายมีบริษัทหรือแบรนด์เป็นของตนเอง ชื่อร้านค้าที่ได้รับอนุญาตควรอยู่ในรูปแบบดังนี้ “[ชื่อบริษัทของผู้ขาย หรือ แบรนด์ของผุ้ขาย] – Authorized Store”

 • ตัวอย่างของรูปแบบของการตั้งชื่อ “ร้านค้าที่ได้รับอนุญาต”

ภาพที่ 3 –  ตัวอย่างรูปแบบการตั้งชื่อของร้านค้าที่ได้รับอนุญาติโดยผู้ขายมีบริษัทเป็นของตนเอง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

แสดงความคิดเห็น