How can we help you?

ค่าใช้จ่ายที่จะถูกหักในรอบบัญชีการชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อขายสินค้า

  1. ค่าคอมมิชชั่น ซึ่ง % ค่าคอมมิชชั่นจะขึ้นอยู่กับหมวดหมู่สินค้า

  2. ค่าธรรมเนียมการชำระ = 2%

  3. ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

  4. ธุรกรรมการโอนเงิน = 8 บาท / รอบบัญชี SOP


หมายเหตุ: กรุณาติดต่อผู้จัดการดูแลร้านค้าของท่านเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Was this information helpful?

Leave Feedback