How can we help you?

ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลสำหรับร้านค้าใหม่

การตรวจสอบเอกสารการสมัครของร้านค้าใหม่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทำการ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่หน้าสถานะรอการตรวจสอบ 

เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันจาก JD CENTRAL

Was this information helpful?

Leave Feedback